Wymagania edytorskie

I  Wymagania edytorskie oraz organizacja formalna dla autorów “International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature”.

 1. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.
 2. Teksty w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: nacjonalnych sekretarzy lub redakcjiz tematem „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature”.
 3. Artykuł powinien zawierać abstrakt, słowa kluczowe oraz opierać się na klarownej strukturze zawierającej następujące elementy. Zawarte we wstępie wskazanie na aktualność badanego problemu oraz jego wagę dla dyskursu naukowego. Precyzyjnie sformułowane uzasadnienie celu pracy oraz określenie jej związku z ważnymi obszarami naukowymi oraz pragmatyką pozanaukową. Treść wstępu powinna być zrozumiała dla osób niebędących specjalistami w danej dziedzinie oraz zawierać analizę źródeł wykorzystanych przy tworzeniu danego artykułu. Część główna artykułu powinna zawierać opis metodologii zastosowanej do określenia przedmiotu badań oraz analiz przedstawionych w artykule. Uzyskane wyniki analiz należy omówić pod kątem ich naukowej nowości oraz zestawić z analogicznymi badaniami. Główna część artykułu powinna być podzielona na podrozdziały zawierające objaśniające nagłówki. Artykuł powinien kończyć prezentacją wniosków uzyskanych na drodze analiz przez Autora z wskazaniem im ewentualnych możliwości wykorzystania. W razie potrzeby należy wskazać granice stosowalności uzyskanych wyników.
 4. Abstrakt powinien odzwierciedlać główny sens artykułu oraz jego charakterystykę, przy użyciu form czasowników i zwrotów następującego typu: rozważa się, przedstawia się, stwierdza się, proponuje się, zostaje uzasadnione, stosuje się metody…, uzasadnia się (koncepcje, idee, poglądy), przedstawia się przegląd, stan badań; zostały rozpatrzone, rozważone, ukazane, przeprowadzono analizę, zaproponowano, wyciągnięto wnioski, przedstawiono koncepcję, teorię (koncepcję)

Struktura abstraktu:

1) aktualność problemu, stan badań, wskazanie przedmiotu badania (Background);

2) baza empiryczna (materiały) i / lub metody badawcze (Materials and/or methods);

3) Wyniki (Results); 4) wnioski (Conclusion).

 1. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma w terminie 14 dni. Niedostosowanie artykułu do standardów redakcyjnych oznacza rezygnację z procedury recenzowania i publikacji.
 2. Teksty zaakceptowane do publikacji zostają przesłane do sekretarzy nacjonalnych w celu dopełnienia procedury recenzyjnej. Po jej przeprowadzeniu i zweryfikowaniu kompletnej zawartości pliku jaki powinien przygotować Autor (wymogi poniżej w punkcie 19) sekretarz nacjonalny przesyła plik z artykułem i wszystkimi dodatkami do Redakcji.
 3. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego.
 4. Redakcja nie odsyła tekstów niezamówionych w wersji papierowej.
 5. Przyjmujemy teksty we wszystkich językach słowiańskich oraz w innych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski).
 6. W przypadku tekstów pisanych cyrylicą wszystkie przypisy należy podać w alfabecie łacińskim, podobnie jak bibliografię.
 7. Bez względu na język oryginału do artykułu należy dołączyć (do 600 znaków ze spacjami) tytuł, streszczenie, słowa kluczowe oraz afiliację w języku angielskim.
 8. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu: a) artykuł – 25 000 znaków ze spacjami; b) recenzja – 5400 znaków ze spacjami. Teksty przekraczające ten limit będą przyjmowane wyłącznie za osobną zgodą redakcji.
 9. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature” są recenzowane (recenzje w procesie double-blind). Szczegółowe informacje o procesie recenzowania w zakładkach „Recenzenci” i „Dla Autorów”.
 10. Czasopismo stosuje procedury zapobiegające praktykom ghostwriting i guest autorship.
 11. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, tekst jest wolny od wad prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.
 12. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, nieuprawnione cytowania, ghostwriting, guest autorship) ponoszą autorzy.
 13. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest otrzymanie pozytywnych recenzji. Autorzy są zobowiązani do uwzględniania uwag recenzentów. Redakcja ma prawo do niedopuszczenia artykułu do druku w przypadku stwierdzenia plagiatu i/lub tzw. autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship.
 14. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia wydawniczego.
 15. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej we własnym zakresie oraz ponoszą indywidualną odpowiedzialność za ich ostateczny kształt. Korekta autorska nie może wprowadzać zmian istotnie zmieniających pierwotną treść artykułu.
 16. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
 17. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

 II  Wraz z artykułem należy nadesłać:

 1. afiliację oraz indywidualny kod ORCID;
 2. notkę o autorze – podstawowe informacje o Autorze max 500 znaków.
 3. słowa kluczowe (do 6) w języku, w jakim został napisany artykuł oraz w języku angielskim;
 4. obszerne streszczenie (do 1500 znaków ze spacjami) w języku angielskim wraz z tytułem artykułu;
 5. uporządkowaną alfabetycznie od nazwisk autorów bibliografię załącznikową (w formie listy) przywoływanych prac (także ze źródeł elektronicznych, jak e-booki i internetowych), filmografię, ludografię, dyskografię etc. z rozwiniętymi imionami twórców, wykonawców, producentów, autorów, tłumaczy, redaktorów, autorów wstępów i posłowi, jeśli zostali wymienieni w zapisie bibliograficznym, dokumentującym cytację;
 6. określenie obszaru, dziedziny i dyscypliny nauk, do której należy praca – zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nie dotyczy Autorów obcojęzycznych), http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/748f846e0255320d2846109ed372a25d.pdf);
 7. dane teleadresowe prywatne lub miejsca afiliacji;
 8. aktualny adres e-mail;
 9. pisemne oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do artykułu i zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych i innych informacji niezbędnych do indeksowania czasopisma w bazach naukowych (do pobrania poniżej).

   Prawa autorskie

Instrukcja wydawnicza

 1. Tekst artykułu nie powinien przekraczać 25 000 znaków ze spacjami znormalizowanego maszynopisu (z ilustracjami), powinien być napisany w programie Microsoft Word (*doc lub *docx).
 2. Tekst główny: (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12 pkt; interlinia 1,5 pkt; marginesy 25 mm); wyjustowany.
 3. Tytuł główny Times New Roman 18 (pogrubiony).
 4. Ewentualne śródtytuły powinny być pisane czcionką o 1 pkt większą, wytłuszczone.
 5. Przypisy dolne (umieszczane na stronie z tekstem, do którego się odnoszą, a nie na końcu artykułu): Times New Roman 10 pkt.
 6. Dzielenie wyrazów automatyczne niedopuszczalne jest stosowanie tzw. „ręcznego” (nieautomatycznego) dzielenia wyrazów jak również „ręcznego” dzielenia/łamania wierszy. Prosimy również o niestosowanie tzw. „twardych” (nierozdzielających) spacji.
 7. Streszczenie w języku angielskim i w języku artykułu do około 1500 znaków wraz ze spacjami.
 8. Tabele muszą mieć tytuły oraz informację o źródle.
 9. Materiały ilustracyjne (zdjęcia, grafika, wykresy itp.) powinny być zapisane w odrębnych plikach graficznych (najlepiej w formatach tiff lub jpg, rozdzielczość 300 dpi) i właściwe opisane. W tekście właściwym prosimy zaznaczyć tylko ich położenie.
 10. Zapisywanie cytatów antykwą w cudzysłowie (nie kursywą).
 11. Zapisywanie dat według zasad: 25 października 2008 roku, w październiku 2008 roku; (pełna nazwa miesiąca).
 12. Stosowanie pauz bez spacji, np. 1945–1989.
 13. Przypisy oraz bibliografię należy sporządzić według stylu Chicago.

PRZYPISY

 1. Times New Roman 10 punktów, interlinia 1 wiersz.
 2. Przypisy są umieszczone u dołu strony – na tej samej stronie co zdanie cytowane.
 3. Format przypisu: Imię i Nazwisko autora, Tytuł źródła, (Miejsce wydania: Wydawnictwo, data wydania), numer strony. (bez „s.” lub „str.”)
 4. Odnośnik do przypisu jest umieszczany przed znakiem interpunkcyjnym, np.

Bibliografia

 1. Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.
 2. Tytuł „Bibliografia” jest wyboldowany.
 3. Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.
 4. Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.
 5. Format bibliografii: Nazwisko autora książki, Imię. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, data wydania, np. Klemensiewicz, Zenon. Historia języka polskiego. Warszawa: PWN, 2002.

Przykłady

I. Przypis

KSIĄŻKA

 1. Stanisław Lem, Niezwyciężony, (Lublin: Wyd. MON, 1964), 20.

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Lem, Niezwyciężony, 21–22.

 1. Lem, Stanisław. Niezwyciężony. Warszawa: Wyd. MON, 1964.

Dwóch lub trzech autorów

 1. Jay David Bolter, Richard Grusin, Understanding new media, (Cambridge: MIT Press, 2000), 120. 

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Bolter, Grusin, Remediation, 132.

 1. Bolter, Jay David, Grusin Richard. Understanding new media. Cambridge: MIT Press, 2000. 

Więcej autorów

W przypisie pojawia się tylko pierwszy autor oraz skrót i in., natomiast w bibliografii wymienia się wszystkich autorów.

 1. Dana Barnes i in., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 80–102.

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Barnes i in., Plastics, 103.

 1. Barnes, Dana, John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, Jeremy Walton. Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

II. Bibliografia.

REDAKCJA, PUBLIKACJA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ

 1. Małgorzata Marcjanik, red., Grzeczność na krańcach świata, (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007), 67–

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Marcjanik, Grzeczność na krańcach świata, 69.

 1. Marcjanik, Małgorzata, red. Grzeczność na krańcach świata. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.

 

TŁUMACZENIE

 1. Paul Ricoeur, Czas opowiadany, t. 3, tłum. Urszula Zbrzeźniak, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008), 11.
 2. Ricoeur, Paul. Czas opowiadany, t. 3. Tłum. Urszula Zbrzeźniak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

 

ROZDZIAŁ LUB CZĘŚĆ KSIĄŻKI

Stosujemy polskie określenia skrótowe: wyd., oprac., red.

 1. Maria Straszewska, „Problematyka badań nad życiem literackim”, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński, (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976), 440–454.

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Straszewska, „Problematyka badań nad życiem literackim”, 442.

 1. Straszewska, Maria. „Problematyka badań nad życiem literackim”. W: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński, 440–454. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.

 

PRZEDMOWA LUB WPROWADZENIE

 1. Andrzej Piskozub, Słowo wstępne do Rzeki w dziejach cywilizacji (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001), 7.

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Piskozub, wstęp do Rzeki w dziejach cywilizacji, 8.

 1. Piskozub, Andrzej. Słowo wstępne do Rzeki w dziejach cywilizacji, 7–8. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.

 

ELEKTRONICZNA WERSJA KSIĄŻKI

 1. Jan Baudouin de Courtenay, Zarys historii języka polskiego (Warszawa: Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 1922), dostęp 08.03.2020, https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=38503.

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Baudouin de Courtenay, Zarys historii języka polskiego.

 1. Baudouin de Courtenay, Jan. Zarys historii języka polskiego. Warszawa: Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 1922. Dostęp 08.03.2020. https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=38503.

 

ARTYKUŁ W WYDRUKOWANYM CZASOPIŚMIE

W bibliografii podaje się zakres stron dla całego artykułu. Jeśli jest to rocznik, to piszemy:  10, 1–2 (2020): 120 (10 – tom/numer, 1–2 – zeszyt, 2020 – rok).

 1. Zofia Mitosek, „Ingarden ponowoczesny?”, Teksty Drugie 6 (1999): 83–90.

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Mitosek, „Ingarden ponowoczesny?”, 83.

 1. Mitosek, Zofia. „Ingarden ponowoczesny?”. Teksty Drugie 6 (1999): 83–90

 

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE ONLINE

Należy podać identyfikator DOI, jeśli ma go czasopismo, natomiast jeśli identyfikator jest niedostępny – adres URL.

 1. Alois Woldan, „Andere Stimmen – Protest gegen Krieg und Gewalt in der polnischen und ukrainischen Dichtung über den Ersten Weltkrieg”, Przegląd Humanistyczny 63 (2019): 7–25, dostęp 08.03.2020, DOI: 10.5604/01.3001.0013.4970.

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Woldan, „Andere Stimmen”, 7–25.

 1. Woldan, Alois. „Andere Stimmen – Protest gegen Krieg und Gewalt in der polnischen und ukrainischen Dichtung über den Ersten Weltkrieg”. Przegląd Humanistyczny 63 (2019): 7–25. Dostęp 08.03.2020. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4970.

 

ARTYKUŁ W GAZECIE

 1. Agnieszka Kublik, „Polszczyzna bez „ąści”? Jezyk polski sie uprosci”, Gazeta Wyborcza, 12.2011, dostęp 08.03.2020, https://wyborcza.pl/1,75398,10878013,Polszczyzna_bez__asci ___Jezyk_polski_sie_uprosci.html.
 2. Kublik, Agnieszka. „Polszczyzna bez „ąści”? Jezyk polski sie uprosci”. Gazeta Wyborcza, 12.2011. Dostęp 08.03.2020. https://wyborcza.pl/1,75398,10878013,Polszczyzna_bez__asci ___Jezyk_polski_sie_uprosci.html.

 

HASŁO W LEKSYKONIE, ENCYKLOPEDII

 1. Przemysław Rybiński, „Taktyka”, w: Leksykon retoryki prawniczej (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010), 323–

Jeśli odsyłamy czytelnika do publikacji cytowanej już wcześniej, piszemy:

Rybiński, „Taktyka”, 323.

 1. Rybiński, Przemysław. „Taktyka”. W: Leksykon retoryki prawniczej (323–327). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.

 

STRONA INTERNETOWA

 1. Poradnia Językowa Uniwersytetu Zielonogórskiego, dostęp 08.03.2020, http://www.poradnia-jezykowa.uz.zgora.pl/wordpress/?page_id=2.

Jeśli odsyłamy czytelnika do strony cytowanej już wcześniej, piszemy:

Poradnia Językowa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 1. Poradnia Językowa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dostęp 08.03.2020. http://www.poradnia-jezykowa.uz.zgora.pl/wordpress/?page_id=2.

 

AKT PRAWNY

 1. Ustawa z 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668.

Jeśli odsyłamy czytelnika do strony cytowanej już wcześniej, piszemy:

Ustawa z 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 1. Ustawa z 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668.

RECENZJA KSIĄŻKI

 1. Ewa Siatkowska, „Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma, Marzanna Uździcka, Zielona Góra 2010, ss. 419”, recenzja książki Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma, Marzanna Uździcka, Poradnik Językowy 10 (2012).

Jeśli odsyłamy czytelnika do strony cytowanej już wcześniej, piszemy:

„Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma”.

 1. Siatkowska, Ewa. „Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma, Marzanna Uździcka, Zielona Góra 2010, ss. 419”. Recenzja książki Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma, Marzanna Uździcka, Poradnik Językowy 10 (2012).

DYSERTACJA, ROZPRAWA

 1. Agnieszka Dryjańska, Językowe wykładniki kształtowania postaw etycznych uczniów w nauczaniu/uczeniu się języka obcego: na przykładzie polskiego szkolnictwa katolickiego (rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, 2015).

Jeśli odsyłamy czytelnika do strony cytowanej już wcześniej, piszemy:

Dryjańska, Językowe wykładniki kształtowania postaw etycznych uczniów w nauczaniu/uczeniu się języka obcego, 30.

 1. Dryjańska, Agnieszka. Językowe wykładniki kształtowania postaw etycznych uczniów w nauczaniu/uczeniu się języka obcego: na przykładzie polskiego szkolnictwa katolickiego. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, 2015.