“International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture”

 „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture” jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Jest to szerokotematyczne, specjalistyczne i interdyscyplinarne czasopismo naukowe ukazujące się w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Jest to pismo skupiające badaczy literatury i kultury popularnej krajów słowiańskich będące rozwinięciem i kontynuacją serii wydawniczych Fantastyczność-Cudowność wydawanej na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2009-2014 oraz Mitologizacje kultury wydawanych w latach 2013-2016.

Cel badawczy i zakres tematyczny czasopisma

Zasadniczą przestrzenią badawczą wyznaczającą kierunek publikacji w tym periodyku są literatura i kultura popularna krajów słowiańskich: ich odrębność i indywidualne cechy wyróżniające, wynikające z cech języka, folkloru, tradycji kulturalnej, historii a także polityki. Ze względu, zarówno, na samą specyfikę obszaru badawczego w wymiarze globalnym oraz jego społeczne i polityczne uwarunkowania.  Pismo przyjmuje politykę wydawniczą zakładającą kilka przestrzeni badawczych jakie będę prezentowały publikowane na jego łamach artykuły.

Pierwsza dotyczy samej specyfiki słowiańskiej literatury i kultury popularnej, ich związków z rodzimą tradycją, literaturą i kulturą wysokoartystyczną, uwarunkowaniami językowymi oraz historycznymi, a także interakcjami w jakie wchodzą one ze swoimi światowymi odpowiednikami. W tej przestrzeni zapraszamy do współpracy literaturoznawców, kulturoznawców folklorystów, filozofów, historyków, politologów a także językoznawców, religioznawców i teologów oraz tych wszystkich badaczy, których badania wnoszą istotny wkład do naukowego opisu słowiańskiej literatury i kultury popularnej.

Druga przestrzeń dotyczy mechanizmów transgresji obecnych w słowiańskiej literaturze i kulturze popularnej  oraz związanej z tym jej wielowymiarowości i wieloaspektowości będącej wynikiem wprowadzania do nich elementów pochodzących z innych przestrzeni naukowych i kulturowych. Na tym polu zapraszamy do współpracy tych wszystkich przedstawicieli dziedzin i dyscyplin naukowych, którzy  będą wskazywali na wzajemne relacje, ich konsekwencje oraz funkcje wewnątrztekstowe oraz pozatekstowe, literackie, językowe, kulturowe oraz społeczne.

Trzecim polem badawczym jest pragmatyczny charakter obecności tekstów literatury i kultury popularnej w przestrzeni społecznej, jej wpływ na kształtowanie postaw, opinii czy też kreowanie społecznych stereotypów.

Czwarta przestrzeń badawcza dotyczy wszelkich aspektów spekulatywnych obecnych w tekstach literatury i kultury popularnej zarówno w wymiarze futurologicznym, alternatywnym jak i moralnym w tych wszystkich dziedzinach w jakich autorzy stworzyli kreacje artystyczne  realizujące funkcje spekulatywne.

Tym samym czasopismo nasze pragnie stworzyć płaszczyznę pozwalającą na wzajemne poznawanie badań prowadzonych nad literaturą i kulturą popularną w krajach słowiańskich, ale także umożliwić prezentację artykułów wskazujących nie tylko na ich specyfikę lecz i mechanizmy osadzające je we współczesnym, skomplikowanym świecie, co czyni je nie tylko kwestią czasu wolnego, ale także ważnym aspektem współczesnej cywilizacji.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Bogdan Trocha,  Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Zastępcy redaktora naczelnego

prof. Deǰan Aǰdačić, Univerzitet u Beogradu, Srbiǰa

doc. Tetâna Hajder, Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka, Kiïv, Ukraïna

dr hab. Roman Sapeńko, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polska

 

Redaktor techniczny

mgr Waldemar Gruszczyński, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Redaktor statystyczny

dr Krystian Saja, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Rada Naukowa ( Kolegium Redakcyjne)

prof.  Sofìâ  Fìlonenko, Berdânsʹkij deržavnij pedagogìčnij unìversitet, Ukraïna

prof. Elena Kovtun, Moskovskij universitet im. Lomonosova, Rossiâ

prof. Hanna Kislicina, Minsk, Belarusʹ Centr issledovanij belorusskoj kulʹtury, âzyka i literatury NAN Belarusi

prof. Izolda Kiec, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska

prof. Larisa Fialkova, University of Haifa, Izrael

prof. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Marta Součkova, Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko

prof. Biljana Rajchinova-Nikolova,  Univerzitet “sv. Kiril I Metodiĵ” vo Skopĵe, Makedoniǰa

prof. Stilyan Stoyanov, Ûgozapaden universitet „Neofit Rilski”, Sofiâ, Bʺlgariâ

prof. Kornelija Kuvač-Levačić, Sveučilište u Zadru, Hrvatska,

prof. Olena Ìvanovsʹka, Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka, Kiïv, Ukraïna

 

 

Redaktorzy językowi

Języki polski

dr Magdalena Jurewicz-Nowak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Języki zachodniosłowiańskie

Ph. Dr Miron Pukan,   Prešovská univerzita v Prešove,  Słowacja

Języki wschodniosłowiańskie

doc. Natalia Demianenko,  Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka, Kiïv, Ukraïna

k.f.n., doc. Svetlana Yevgen'yevna Rodionova, Bashkirskiy gosudarstvennyy universitet, g.Ufa, Rossiya

Języki południowosłowiańskie

Jovan Jovanović, Beograd  

Język angielski

dr Paulina Kłos-Czerwińska

Redaktor języka francuskiego

dr Joanna Guerin

Sekretarze redakcji

mgr Waldemar Gruszczyński, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

mgr Oleksandra Ìvančik, Centr movnoï pìdgotovki Akademìï SB,  Kiïv, Ukraïna

Sekretarze redakcji sekcji narodowych

Ana Vulelija,  Hrvatska

Radomir Popovski,  Makedoniǰa

Anna Vasilʹevna Grasʹko, Rossiâ

Stanka Sivčová, Slovensko

Olesâ Stužuk,  Ukraïna

Alla Vasilʹevna Bradihina, Belarusʹ

COPE

Redakcja wdrożyła dyrektywy COPE mając na uwadze wykluczenie tekstów nie przestrzegających etycznych aspektów publikacji, do których zalicza między innymi:

 1. Plagiat i autoplagiat.
 2. Fałszywe dane o autorach dotyczące stosowania formuł autorów gościnnych i autorów-duchów.
 3. Fałszowaniem danych.
 4. Braku zgody co wielkości wkładu pracy współautorów.
 5. Niedopuszczalne relacje Autora z Recenzentem (pokrewieństwo lub zależność zawodowa).
 6. Przywłaszczanie pomysłów Autorów przez Recenzentów.

Dobór recenzentów oraz ich merytoryczne kompetencje a także sama procedura recenzyjna i redakcyjna mają na celu nie tylko wyeliminować nieetyczne praktyki mogące pojawić się w zgłaszanych tekstach, ale także pomóc w zdiagnozowaniu błędów ujętych w dyrektywach COPE oraz wskazania mechanizmów rozwiązania tych problemów. O efektach tych działań dotyczących konkretnych tekstów ostateczną decyzję, w oparciu o dyrektywy COPE podejmuje Redakcja.

Polityka Open Access

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-3.0 PL) i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Acceses poprzez  http://slavpoplit-letters.pl. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów za udostępnianie publikacji. Czasopismo zezwala czytelnikom na czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów. Dostęp do każdego tekstu opublikowanego na łamach   „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature” jest swobodny i bezpłatny. Zgodę na tłumaczenie lub przedrukowanie publikacji autorskie mogą być przedrukowywane lub tłumaczone w całości tylko i wyłącznie za zgodą Autorów. Przedruk całych przekładów oraz tekstów przedrukowanych z innych wydawnictw wymaga uprzedniej zgody zarówno Autora, jak i Wydawcy publikacji oryginalnej. Wykorzystanie tylko krótkich fragmentów publikacji autorskich, przekładów oraz tekstów przedrukowanych nie wymaga uprzedniej zgody Redakcji, Autora ani pierwotnego Wydawcy danego tekstu.

Jedynym wymogiem stawianym bezpośrednio przez Redakcję czasopisma „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature” w zakresie całościowego lub częściowego przedrukowywania i tłumaczenia dowolnych tekstów opublikowanych na łamach  jest wskazanie źródła danej publikacji lub jej fragmentu.

Proces recenzji

Wstępnej oceny artykułu podejmuje Redakcja, analizując między innymi zgodność z tematyką numeru oraz zasadami edycji artykułów dostępnymi na stronie internetowej rocznika. Jeżeli wstępna ocena tematyki oraz poprawności edytorskiej wypada pozytywnie, redakcja przekazuje tekst do niezależnej recenzje wydawniczej dwóch specjalistów w danej dziedzinie, w formie zapewniającej anonimowość. Zgłaszane artykuły nie powinny być uprzednio publikowane oraz realizować standardy wskazane w SCOPE. Decyzję w każdym indywidualnym przypadku zastrzega sobie Redakcja. Do akceptacji artykułu niezbędne są dwie pozytywne recenzje zewnętrzne. W przypadku jednej recenzji negatywne decyzję o ewentualnej publikacji lub wskazaniu trzeciego recenzenta podejmuje Redakcja. Recenzja ma formę pisemną (cf. FORMULARZ RECENZYJNY) i zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia do publikacji zawartych w tomie studiów i rozpraw lub ich odrzucenia. Redaktorzy naukowi  danego tomu oraz autorzy otrzymują treść recenzji do wglądu, w celu wprowadzenia proponowanych zmian.

Wśród kryteriów branych pod uwagę przy recenzji będą brane pod uwagę:

 1. Relacja tytuł/treść.
 2. Przejrzystość językowa i stylistyczna gwarantująca komunikatywność.
 3. Kontekst badawczy oraz zastosowana metodologia.
 4. Poziom naukowego charakteru dyskursu.
 5. Dokumentacja źródłowa oraz stan badań.

Procedura recenzowana artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. 

Recenzenci

prof.   Alla  Gennadʹevna Šešken, Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova Û.V. – Uralʹskij, Rossiâ

prof.  Ûliâ Vladimirovna Matveeva,  Uralʹskij federalʹnyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. Elʹcina, Rossiâ

prof.  Dmitrij Vladimirovič Haritonov,  Čelâbinskij gosudarstvennyj universitet imeni I.N. Ulʹânova, Rossiâ

dr  Artëm Aleksandrovič Zubov. – Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova, Rossiâ

prof.  Valerij Vladimirovič Prozorov  ,  Saratovskij gosudarstvennyj universitet imeni N.G. Černyševskogo, Rossiâ

doc. Irina Korotkevič, Belorusskij gosudarstvennyj universitet, Minsk, Belarusʹ

dr Sofʹâ Mihajlovna Tyčino, Belorusskij gosudarstvennyj universitet kulʹtury i iskusstv, Belarusʹ

prof. Anžela Nikolaevna Melʹnikova, «Gomelʹskij gosudarstvennyj universitet imeni F. Skoriny, Belarusʹ

doc. Natalìâ Saltovsʹka,  Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka, Kiïv, Ukraïna

dr Igorʹ Savčuk ,  Nacìonalʹna akademìâ mistectv Ukraïni, Kiïv, Ukraïna

prof. Olena Polischuk,  Žitomirsʹkij deržavnij unìversitet ìmenì Ìvana Franka,  Žitomir, Ukraïna

prof. Natalìâ Žukova, Nacìonalʹnij tehnìčnij unìversitet Ukraïni „Kiïvsʹkij polìtehnìčnij ìnstitut ìmenì Ìgorâ Sìkorsʹkogo, Kiïv, Ukraïna

prof. Mykola Brovko,  Nacìonalʹna muzična akademìâ Ukraïni ìmenì P. Čajkovsʹkogo, Kiïv, Ukraïna

doc. Oksana Palij, Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka, Kiïv, Ukraïna

doc. Sergej Legeza, Dnìprovsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Olesâ Gončara, Dnìpro, Ukraïna

dr Tijana Tropin, Institut za književnost i umetnost, Beograd, Srbiĵa

dr Divna Vuksanović,  Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, Srbiĵa

prof. Loreta Georgievska-Jakovleva, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Skopje, Makedoniĵa

prof. Mišel Pavlovski, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“,  Skopje, Makedoniĵa

prof. Svetlana Vasileva – Karagyozova,  The University of Kansas (USA) 

prof. Nadieżda Stojanowa, Ûgozapaden universitet „Neofit Rilski”, Sofiâ, Bʺlgariâ

prof. Antonija Zaradiju Kiš, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Croatia

prof. Vanda Babić, Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, Croatia

dr hab. Monika Brzostowicz-Klajn, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Polska

dr hab. Konrad Dominas, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska

dr hab. Mariusz Kraska,  prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

dr hab. Adam Mazurkiewicz, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

dr hab. Anna Gemra, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

dr hab. Dariusz Brzostek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr Jakub Jankowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr hab. Wojciech Charchalis, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska

dr Elzbieta Sanojca,  Université Rennes 2 Haute Bretagne, France

dr hab. Franciszek Pilarczyk, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski, Polska

dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polska

Polityka „ghostwriting” i quest autorship”

Redakcja obejmuje także nadsyłane teksty weryfikacją wykluczającą praktyki wprowadzania do tekstów mechanizmów ghostwriting (brak ujawnienia czyjegoś udziału w powstawaniu publikacji) oraz guest authorship (przypisywania komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo iż był on znikomy lub nie miał miejsca) , zgodnie z wytycznymi zawartymi w (https://publicationethics.org/core-practices) opracowanymi przez Commitee on Publication Ethics  ( https://publicationethics.org).

Autorzy publikacji zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

O wszystkich wykrytych przez Redakcję lub recenzentów przypadkach łamania zasad naukowej rzetelności będą  informowane macierzyste jednostki naukowe autorów a teksty ich będą archiwizowane i dokumentowane.